Integriteitskamer voor Sint Maarten

7548
Plasterk Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een Algemene maatregel van rijksbestuur, die de instelling van een Integriteitskamer voor Sint Maarten regelt.

In het voorstel staat dat de Integriteitskamer toezichthoudende- en adviserende taken krijgt. Zij doet onderzoek wanneer er vermoedens van integriteitsschendingen zijn en geeft dwingende adviezen aan de regering van Sint Maarten hoe hiermee om te gaan. Zo nodig wordt aangifte gedaan als er sprake is van strafbare feiten. Verder adviseert de Integriteitskamer de regering van Sint Maarten over integriteitsbeleid en doet voorstellen daarvoor. De Integriteitskamer wordt benoemd door de Rijksministerraad en rapporteert daaraan.

De inhoud van de diverse rapportages over de integriteitsproblematiek op Sint Maarten laat zien dat corruptie, omkoping en vriendjespolitiek in alle lagen van de bevolking voorkomt, óók in het politieke bestuur. Eerder was er met Sint Maarten overeenstemming over landswetgeving om een dergelijke Integriteitskamer in te stellen. Uiteindelijk heeft de regering van Sint Maarten, gesteund door de Staten, die wetgeving niet willen invoeren. Daarmee is duidelijk geworden dat Sint Maarten niet eigenstandig het voornemen heeft om de integriteitsproblemen adequaat aan te pakken. Gezien de ernst van de situatie ziet de Koninkrijksregering zich gedwongen om inhoud te geven aan haar verantwoordelijkheid voor deugdelijk bestuur in het Koninkrijk en de Integriteitskamer via een Algemene maatregel van rijksbestuur te regelen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd de Algemene maatregel van rijksbestuur voor advies aan de Raad van State van het Koninkrijk te zenden.

Bron: www.rijksoverheid.nl